พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน
. เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทแก่นางสาวอาริษา บำรุงพันธ์ และนางสาวณฐพร ถาจอหอ นักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาระที่สำเร็จการฝึกงาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยเริ่มการฝึกงานเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น ๑ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา