บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโคงการRotary และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
. วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรมงคล นาคดี บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการ Rotary คือ Dakoda Lawrence จากประเทศ USA และ Isabelle Becker จากประเทศ Brazil ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โดยมีนางสาววรัทยา บาทขุนทด และนางสาวฐิติวรดา หาญแท้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ประสานงาน นำชม และช่วยอธิบายเพิ่มเติมในการเข้าชมพิพิธภันฑ์เมืองนครราชสีมาในครั้งนี้ .
ขอขอบคุณนางสาววรัทยา บาทขุนทด และนางสาวฐิติวรดา หาญแท้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ Dakoda Lawrence และ Isabelle Becker นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ