MOU ชูศักยภาพรอบด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมเมืองโคราชอย่างเป็นรูปธรรม

5 หน่วยงานในราชภัฏนครราชสีมา ลงนามความร่วมมือใน MOU ชูศักยภาพรอบด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมเมืองโคราชอย่างเป็นรูปธรรม

.
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันภาษา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายใต้โครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย”
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทร ๐๘-๖๓๘ ๒๒๐๒