สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญ บุคลากรหญิง สายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงในงานวันแห่งฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.
รับสมัครถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๗๒๕๙๔๑๔ .
หมายเหตุ - มีค่าใช้จ่ายเรื่องชุดรำ
- มีการฝึกซ้อมเฉพาะกลุ่ม