ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ในนามหัวหน้ากลุ่ม ๘ (นครชัยบุรินทร์)
ร่วมกับ ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในนามตัวแทนกลุ่มที่ ๘ (นครชัยบุรินทร์)


ในการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒) ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริกเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี