คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ พร้อมด้วยคุณพรมงคล นาคดี กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารงานแหล่งจีโอพาร์ค "โปรแกรมการพัฒนา Creative Leadership Camp" เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสัมพันธ์ภาพที่ดี จัดโดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยกรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ