กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็น "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ " สาขา งานช่างฝีมือดั้งเดิม

✨✨✨✨✨✨
นับตั้งแต่คณะศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมกันจัดสร้างเรือนพ่อคง เรือนโคราช เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นับเป็นก้าวแรกของการดำเนินงานในการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและงานช่างฝีมือดั้งเดิมของชาวโคราชของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเป็นเป็นการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาในการขับเคลื่อนให้ “เรือนโคราช” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นหลักฐานสำคัญที่ประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทย
.
ดังนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้ดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยการการส่งเสริมให้ชาวโคราชภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในเรือนโคราช การบริการทางวิชาการในด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในการเชื่อมโยงคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายหลากช่วงหลายวัย .
จากการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม
#เรือนโคราช #มรดกภูมิปัญญา #ผู้ทำคุณประโยชน์
#งานช่างฝีมือดั้งเดิม
#หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #ราชภัฏโคราช