ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดเทพีสงกรานต์ ในงานสงกรานต์โคราช เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากเทศบาลนครนครราชสีมาให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดเทพีสงกรานต์ ในงานสงกรานต์โคราช เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา