เรือนโคราช ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัล
บุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


-------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565
.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลกร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลในกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงาน สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม (เรือนโคราช) โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
.
การประกาศและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ดำเนินการฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน ถ่ายทอด ต่อยอดพัฒนามรดกภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบในการส่งเสริมคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม