สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผลการการประเมิน ๕.๐๐ คะแนน ในระดับดีมาก !!!
ในองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


โดยสำนัก รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ซึ่งมีการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
โดยสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ ๕.๐๐ คะแนน ในระดับดีมาก
และภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ที่คะแนน ๔.๖๓ ในระดับดีมาก
ซึ่งประกาศผลในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเพื่อจัดทำเป็นสรุปและนำเสนอมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเพื่อให้นำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆต่อไป