ขอเชิญใช้สิทธิเลือกผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🔹 ขอเชิญผู้มีสิทธิใช้สิทธิเลือกในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านระบบ Online ที่ nrrumail ที่ลิงค์ลงคะแนน https://bit.ly/culturenrru โดยผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย
หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง
หมายเลข 3 ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์
หมายเลข 4 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาหมายเลขโทรศัพท์ 08-5499-5930 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หมายเลขโทรศัพท์ 08-2144-4236
ขอเชิญประชาคม NRRU รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และใช้สิทธิเลือกผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 🧑🏻‍💻โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจรับฟังและซักถาม 🔸 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เฟซบุ๊ก : NRRU Colleagues 🔹และขอเชิญผู้มีสิทธิใช้สิทธิเลือก ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านระบบ Online ที่ nrrumail โดยผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งผู้อำนวยศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หมายเลข 3 ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์ หมายเลข 4 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5499-5930 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หมายเลขโทรศัพท์ 08-2144-4236
การสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถศึกษารายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrru.ac.th/.../619a413c4b944079350fd22aed5cd755 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5499-5930 (เลขานุการคณะกรรมการสรรหา) และ 08-2193-6469 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค)

“ตักบาตรวันพุธออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
🔰 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรวันพุธออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) ในรูปแบบออนไลน์ ๒ ช่องทาง ดังนี้

1️⃣ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 👉 ลิงก์เข้าสู่ระบบ : https://zoom.us/j/9563269165 👉 Meeting ID : 956 326 9165 👉 Passcode : 1234 2️⃣ แชร์ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
🔹กำหนดการ🔹
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Zoom เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม
เวลา ๐๘.๐๙ น. รับชมวิดีโอ “๗๐ ปี ที่คนไทยมีในหลวงรัชกาลที่ ๙” (๖ นาที)
เวลา ๐๘.๑๕ น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล เจริญจิตภาวนา (๙ นาที)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายสังฆทาน ตักบาตรวันพุธออนไลน์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เวลา ๐๘.๓๕ น. กรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย
🔹การแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom : ชุดสุภาพ เรียบร้อย 🔸ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom เปลี่ยนภาพพื้นหลังที่จัดเตรียมไว้ให้พร้อมเพรียงกัน 🌟 ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom จำนวน ๙๙ ท่านแรก จะได้รับเหรียญมงคล “ขวัญถุง“ 👉 ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom : https://forms.gle/ZUmXN9BFkE4USqdQ9 ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๐๕ ๖๔๒๕