เชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ประเพณีความเชื่อ เครื่องรางและของขลังคนพิมาย" โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณลุงสมหมาย แก้วเพร็ช ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองพิมาย ในวันที่17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. . ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdV.../viewform ส่วนหนึ่งของโครงการการบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 "ความเชื่อ ศรัทธา พระพิมพ์เมืองพิมายจากอดีตถึงปัจจุบัน" . จัดโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่แฟนเพจ : Phimai Nationalmuseum
เชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "โก๋เก๋ากับเรื่องเล่าเก๋ไก๋ : การถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพันที่มีต่อเมืองโคราชของผู้สูงอายุ ผ่านสถานที่ เรื่องเล่า และข้าวของ " . โดย นายชุตินันท์ ทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) . ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในกลุ่มประเด็น "เรื่องเล่าและความทรงจำ : Memory Telling" โดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้อภิปราย . การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021 #มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Farsighted Museum: Sighting forward to Aging Society ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 9.00-17.00 ผ่าน ZOOM . ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3zyvdjk . และสามารถชม ผลการดำเนินงานบางส่วนได้ที่ https://www.facebook.com/smartsenior2021 #MuseumSiam #MuseumForum2021
#ภารกิจผู้อำนวยการ #ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
🖌 #คณะกรรมการคัดสรร 🏆 #รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศแต่งตั้ง นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการคัดสรรรางวัลเกียรติคุณของแผ่นดินเยาวชนคนสร้างชาติ รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2564 รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ เด็ก เยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
📣 พรุ่งนี้... ตักบาตรวันพุธ 🙏 “ตักบาตรวันพุธออนไลน์ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม” 🙏 ก้าวสู่ปีที่ 20 🔰 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ก้าวสู่ปีที่ 20 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ แชร์ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช 👉 #บุญกุศลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีดังนี้ 1. ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีทางพระพุทธศาสนา วิถีชาวพุทธ ในการทำบุญตักบาตรตอนเช้า 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน 3. สร้างความรัก ความสามัคคี การแบ่งปัน ความช่วยเหลือแก่สังคม ด้วยการ “ให้” 4. อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และโรงเรียนการการกุศลของพระพุทธศาสนา 5. สร้างโอกาสในการทำความดี พัฒนาจิตใจ อันจะส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6. สนับสนุนทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายสังฆทานและตักบาตรออนไลน์ สามารถเลือกชุดทำบุญออนไลน์ 3 แบบ ได้ตามจิตศรัทธา ดังนี้ แบบที่ 1 ชุดสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง แบบที่ 2 ถวายค่าน้ำค่าไฟ แบบที่ 3 มอบทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยโอนเงินค่าชุดทำบุญออนไลน์ได้ที่... ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 483-0-11540-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร แล้วนำรูปชุดทำบุญออนไลน์ที่เลือก โพสแจ้งการร่วมทำบุญใน Facebook Live ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 5205 6425