วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช ในบรรยากาศที่อบอุ่น

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นางขวัญเรือน ทองตาม และนางสาวสมฤทัย ปิยรัตน์ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เดินทางสัมภาษณ์บุคลากร หลังจากนั้นได้นำชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นการนำความรู้จากการอบรมภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายธนัช แววฉิมพลีสกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ร่วมกับ 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต พิพิธภัณฑ์ 129
          กลุ่มซิวไลย์ และกลุ่มไทยแรพทีวี โดย การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลการสร้างค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยตามบันทึกการลงนามความร่วมมือฉบับนี้จะมีการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบต่างๆให้เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ในสังคม และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน THAILAND BIENNALE KHORAT 2020 ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

เราได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่นักเรียนตาบอดจำนวน ๙๐ ชีวิต
☔️ เราได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณโดยรอบบริเวณมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ

🙏 กราบขอบคุณสายธารน้ำใจจากผู้บริจาคชาวราชภัฏนครราชสีมาทุกท่าน
💐 สิ่งของพร้อมเงินที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคมา เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนตาบอดกว่า ๑๐๐ ชีวิต

“ขอบคุณน้ำใจที่ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่นที่ประสบอุทกภัย โดยจะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

ท่านที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ สามารถนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มาบริจาคโดยตรงได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นี้

โดยสำนักศิลปะฯ จะเดินทางนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕