ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการบริหารงานด้านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการ บริหารงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยมี ผศ พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติบรรยายประกอบการเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

“ตักบาตรวันพุธ วิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
• ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์เจล
• เว้นระยะห่างในการนั่งและยืน อย่างน้อย ๑ เมตร (ตามจุดที่กำหนดไว้)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรม “ทำบุญ วัด ๔ มุมเมืองโคราช” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การสวดมนต์ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองภายในอุโบสถ วัดอิสาน วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว และวัดพายัพ วัดสำคัญ ๔ มุมเมืองโคราช ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา

 

🎉🎉ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ🎊🎉

โครงการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๖

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓
(แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท - ๑๙) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่.....

🎉🎊 นายเตชิด ยุดกลาง และ
🎉🎊 นางสาวหรรษา สังข์สุข

จัดโดย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคราาชสีมา และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

โดยทางหน่วยงานที่จัดประกวด
จะมีกำหนดในการรับถ้วยพระราชทานในโอกาสต่อไป

#หมอเพลงโคราช #เพลงโคราช
#หมอเพลงโคราช2563
#หมอเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน
#หมอเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน2563

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีแก่... นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง

และเนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล "เพชรราชภัฏนครราชสีมา"

จาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓