สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงาน NRRU SHOW & SHARE 2019 KM มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8
"การเผยแพร่องค์ความรู้ จากรากแก้ว สู่ใยแก้ว" วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2562

           ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการที่โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับรางวัล โครงการดีเด่นต้นแบบด้านส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  โดยเป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 หลังจากนั้น นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเรือนพ่อคง เรือนโคราช สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและสอบถามข้อมูลกับ ผศ.ดร.ณัฐกิติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านความเป็นมาและการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วยและในการนี้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ในโอกาสเข้ารับราวัลเข้ารับรางวัลนี้อีกด้วย

               กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโครงการดีเด่นฯ สืบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งโครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช เข้ารับการคัดเลือกในโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562

              สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดแสดง โครงการพัฒนาเรือนพ่อคง เรือนโคราชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทโคราช ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเข้ารับรางวัลดีเด่นดังกล่าว

อธิการบดี... ร่วมตักบาตรวันพุธ ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา

"ตักบาตรวันพุธ" ครั้งที่ ๘ ประจำวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน)

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และตักบาตรวันพุธร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

#ตักบาตรวันพุธลดการใช้ถุงพลาสติก
โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เริ่มต้นรณรงค์ให้ผู้ที่จะมาร่วมตักบาตรวันพุธ นำถุงผ้า ตะกร้า หรือถาด ใส่สิ่งของมาร่วมตักบาตร เพื่อช่วยกันปลูกจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ หากท่านใดนำถุงพลาสติกใส่ของมาตักบาตร เมื่อตักบาตรเสร็จแล้วไม่ใช้ถุงพลาสติก ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดนักศึกษาเดินรับถุงพลาสติกที่ไม่ต้องการใช้แล้ว มารีไซเคิ้ลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
• สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรวันพุธ ลดการใช้ถุงพลาสติก” ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
• โดยปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา