วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี จาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอขอบคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๑ ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย . #thailandbiennalekorat2021 Rekha Intharakamhaeng
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอต้อนรับ . ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา . ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายธนัช แววฉิมพลีสกุล รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่สำนักศิลปะแลัววัฒนธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔