งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

งบประมาณสนับจากมหาวิทยาลัย

 

 

งบประมาณอื่นๆ

          - งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมห้องบรรยายรวม ๑๐.๒๑ จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท

 

          - งบประมาณซ่อมแซมหลังคามุขโถงบันได                      จำนวน ๔๕,๐๓๐บาท

 

งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย

๑.  งบประมาณหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. งบประมาณโครงการแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท

 

๓. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสนับสนุนนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง การเรียนรู้รากเหง้าเข้าใจวัฒนธรรมอีสาน เกลือ ขุมทรัพย์จากใต้ดิน พร้อมด้วยเอกสาร และคู่มือประกอบนิทรรศการ มูลค่ารวม ๑๐๐,๐๐๐บาท