การพัฒนาบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคต โดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่  ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทำให้สำนักฯ สามารถจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรได้เหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้ารับการอบรม

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

1

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบ่งชี้สายสนับสนุนปีการศึกษา 2558

2 ต.ค. 2558

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

ดร.ไสว  กันนุลา

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

นายชุตินันท์  ทองคำ

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นางขวัญเรือน  ทองตาม

กองประกันคุณภาพการศึกษา

2

อบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เรื่อง กระบวนการจัดแผนการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

23-24 พ.ย.2558

ณ โรงแรมมิลาเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวเรขา อินทรกำแหง

นางสาวสมฤทัย  ปิยะรัตน์

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

3

การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในภาคกลาง

30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2558

 

ทุกคน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

4

สัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมเฉลิมราช”

19-21 ธ.ค. 2558

จ.ยโสธร

นางสาวสมฤทัย  ปิยะรัตน์

นางขวัญเรือน ทองตาม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง

15 ก.พ. 2559

ณ โรงแรมสีมาธานี

ดร.ไสว  กันนุลา

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

สำนักงานอธิการบดี

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ KPI ประกันคุณภาพ

17 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

กองประกันคุณภาพการศึกษา

7

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานควบคุมภายใน

28 มี.ค. 2559

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต  เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

ดร. ไสว  กันนุลา

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

8

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม FLASH CS6

27 เม.ย. 2559  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27

นายพรมงคล  นาดดี

สำนักคอมพิวเตอร์

9

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้าง  Web Responsive และ Web Accessibility

29 เม.ย. 2559  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

10

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเภทเอกสารโบราณ

18-19 พ.ค. 2559

น.ส.สมฤทัย ปิยะรัตน์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

11

อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน

25 พ.ค. 2559 ณ อาคาร 27

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล

กองประกันคุณภาพการศึกษา

12

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

15 มิ.ย. 2559 ณ อาคาร 27

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

13

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์

 

16 มิ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมตะโกราย ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพรมงคล  นาคดี

นายชุตินันท์  ทองคำ

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SKetchup

22 มิ.ย. 2559 ณ อาคาร 27

นายพรมงคล นาคดี

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์  สำนักวิทยบริการฯ

15

อบรมการสร้างเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (IP Buddy)

23 มิ.ย. 2559

น.ส.สมฤทัย  ปิยะรัตน์

งานทรัพย์สินทางปัญญา

16

อบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์และข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

24 มิ.ย. 2559 ณ ห้องเปิดซอง 9.0411 อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายชุตินันท์  ทองคำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

17

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ “ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร”

28-30 มิ.ย. 2559   ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์

ดร.ไสว  กันนุลา

นายศุภรัตน์  ภู่เจริญ

นางขวัญเรือน  ทองตาม

นายสุรชัย  เดชชัยพิทักษ์

นายพรมงคล นาคดี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

18

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

30 มิ.ย. 2559  ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

น.ส.สมฤทัย  ปิยะรัตน์

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

19

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทบทวนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4-6 ก.ค.2559                 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10  อาคาร 27 ชั้น 3

นางวราภรณ์  พิลาบุตร

นางขวัญเรือน  ทองตาม

สำนักคอมพิวเตอร์

20

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น

12 ก.ค. 2559                 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10  อาคาร 27 ชั้น 3

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

21

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

13 ก.ค. 2559                 ณ ห้องปฏิบัติการ 27.03.10  อาคาร 27 ชั้น 3

นายพรมงคล  นาคดี

สำนักคอมพิวเตอร์

22

สัมมนา “เผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค”

12 ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชุมพล โรงแรมสีมาธานี โคราช นครราชสีมา

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

อ.รัตน์พันธ์  โสภาเวทย์

นายชุตินันท์  ทองคำ

นายพรมงคล  นาคดี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (สพร.)

 

 

 

ชื่อ - สกุล Name -Surname ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน งานที่สังกัด
แถวหลังจากซ้ายไปขวา        
นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ Mr.Supharat Phujaroen นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนา กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายธนัช แววฉิมพลีสกุล Mr.TANUT WAEWCHIMPLEESAKUL เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสมใจ เกยด่านกลาง   แม่บ้าน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองงานอาคารสถานที่
นางวราภรณ์ พิลาบุตร Mrs.WARAPORN PILABOOT เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายชุตินันท์ ทองคำ Mr.CHUTINUN TONGKAM นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
แถวหน้าจากซ้ายไปขวา        
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ Mr.SURACHAI DECHAIPITAK นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
น.ส.สมฤทัย ปิยะรัตน์ Miss SOMRUETHAI PIYARAT นักวิชาการศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางขวัญเรือน ทองตาม Mrs.Khwanruean Thongtam เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายพรมงคล นาคดี Mr.Pornmongkon Nakdee นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานเทคโนโลยีและสารนิเทศทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
ชื่อ - สกุล Name -Surname ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน งานที่สังกัด
ย้ายโอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
นายอัครพล อินทกูล Mr. Akarapol Intakul นักประชาสัมพันธ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

Loading...

เพศ จำนวน (คน)
ชาย 6
หญิง 3

 

 

Loading...

ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน (คน)
ระดับปริญญาตรี 5
ระดับปริญญาโท 4

 

 

Loading...

กลุ่มงาน จำนวน (คน)
สำนักงานผู้อำนวยการ 4
กลุ่มงานหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ 1
กลุุ่่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม 2
กลุ่มงานเผยแพร่และบริการทางศิลปวัฒนธรรม 2

 

 

Loading...

ประเภทของพนักงาน จำนวน (คน)
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 8
พนักงานราชการ 1

 

 

Loading...

ตำแหน่ง จำนวน (คน)
นักวิชาการศึกษา 4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
นักประชาสัมพันธ์ 1

 

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙