คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจำปี 2560-2563

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาผศ.นฤมล  ปิยวิทย์

อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

คุณสมพงษ์  วิริยจารุ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

นายบุญสม  สังข์สุข

นายกสมาคมเพลงโคราช