สรุปงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕60

ครั้งที่ ๑

ลำดับ

รายการ

 
 

กิจกรรมที่ ๕  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม (เรือนโคราช)

 

การศึกษาแหล่งโบราณคดีตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม

(ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม)

 

กิจกรรมที่๑๑ งานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลงานวิจัยสู่การรับใช้สังคม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงโคราช

 

2

โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ เรื่อง เรือนโคราช

 

สรุปงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕9

ครั้งที่ ๑

ลำดับ

รายการ

 
 

กิจกรรมที่ ๕  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ของดีโคราช เล่ม ๗ “มาตรฐานท่ารำพื้นฐานเพลงโคราช”

 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง ๓๖๐ องศา

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมาตามทะเบียนโบราณ สถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม ๑

 

กิจกรรมที่๑๑ งานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน

 

โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราช

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการวิจัยเพื่อการติดตามและหนุนเสริมความยั่งยืนแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

ตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

ลำดับ

รายการ

กิจกรรมที่ 5  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม  

1

งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

กิจกรรมย่อยที่ ๑การติดตามและหนุนเสริมการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

- การศึกษาวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น

 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

-          การทอดพระกฐินพระราชทาน วัดมะรุมบ้านโนนวัด  ตำบลพลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

สรุปกลุ่มฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

 

ลำดับ

รายการ

 
 

กิจกรรมที่ ๕  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ULIBM) สำหรับห้องสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ หนังสือของดีโคราช เล่ม ๗  ท่ารำพื้นฐานเพลงโคราช

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ www.koratculture.com ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

กิจกรรมที่๑๑ งานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน (โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม)

 

   - กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมาตรฐานท่ารำเพลงโคราช ประจำปี ๒๕๕๘โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

 

- กิจกรรมที่ ๒ โครงการการเสวนาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการวิจัยต่อการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราชประจำปี ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สรุปผลการดำเนิงานโครงการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2557-2560

ผลงานวิจัยปี 2557 

ผลงานวิจัยปี 2558 

ผลงานวิจัยปี 2559 

ผลงานวิจัยปี 2560 

 

 

*หมายเหตุ : หากท่านมีความต้องการที่จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ของงานวิจัย สามารถติดต่อสำนักศิลปะฯ ตามหมายเลขที่ระบุไว้ตามที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์