สรุปกลุ่มฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

 

ลำดับ

รายการ

 
 

กิจกรรมที่ ๕  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ULIBM) สำหรับห้องสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ หนังสือของดีโคราช เล่ม ๗  ท่ารำพื้นฐานเพลงโคราช

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ www.koratculture.com ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสารสนเทศศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

กิจกรรมที่๑๑ งานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน (โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม)

 

   - กิจกรรมที่ ๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมาตรฐานท่ารำเพลงโคราช ประจำปี ๒๕๕๘โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

 

- กิจกรรมที่ ๒ โครงการการเสวนาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการวิจัยต่อการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราชประจำปี ๒๕๕๘