สรุปงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕9

ครั้งที่ ๑

ลำดับ

รายการ

 
 

กิจกรรมที่ ๕  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ของดีโคราช เล่ม ๗ “มาตรฐานท่ารำพื้นฐานเพลงโคราช”

 

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง ๓๖๐ องศา

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีจังหวัดนครราชสีมาตามทะเบียนโบราณ สถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม ๑

 

กิจกรรมที่๑๑ งานวิชาการทางศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน

 

โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการสืบสานศิลปะการแสดงเพลงโคราช