สรุปงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิชาการวัฒนธรรม

โครงการวิจัยเพื่อการติดตามและหนุนเสริมความยั่งยืนแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

ตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

ลำดับ

รายการ

กิจกรรมที่ 5  งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม  

1

งานวิจัยและการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

 

กิจกรรมย่อยที่ ๑การติดตามและหนุนเสริมการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

- การศึกษาวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น

 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม

-          การทอดพระกฐินพระราชทาน วัดมะรุมบ้านโนนวัด  ตำบลพลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา