Close
ข้อมูลแหล่งศิลปกรรม

Previous     1   2   3   4   5       Next

ข้อมูลของแหล่งศิลปกรรม

ภาพประกอบ

ลำดับที่ 1
รายละเอียดภาพ : บริเวณด้านหน้าเสาหลักเมือง ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อแหล่ง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ประเภทแหล่งเรียนรู้

แหล่งศิลปกรรม


ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
หมายเหตุ : -

ด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออกเป็นตึกร้านค้าสูง ๔ ชั้น ทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นถนน มีรั้วและประตูเข้าทางทิศใต้ ภายในรั้วด้านทิศตะวักตกมีต้นอย่างอินเดีย มีซุ้มขายธูปเทียนและห้องน้ำอยู่ทางตะวันออกสำหรับทางเข้านั้นแต่เดิมอยู่ทางทิศตะวันตก ชาวเมืองเชื่อกันว่าไม่ดีทำให้ไฟไหม้ตลอดบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจึงย้ายประตูมาทางทิศใต้ ประตูเดิมปิดเงินทองของชาวจีนแทนแล้วสร้างโหวโล้วหรือน้ำเต้าทองซึ่งเป็นที่เผากระดาษ
ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวโคราชมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเมื่อใครผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือบุคคลที่มาจากท้องถิ่นอื่นก็จะให้ความเคารพทุกคนเมื่อผ่านไปมาในบริเวณนี้ ในสภาพปัจจุบันศาลหลักเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก อาทิ ได้มีการสร้างเสามังกรใหม่แทนเสามังกรเดิมที่มีสภาพชำรุดและไม่สวยงาม นอกจากนั้นยังได้มีการทุบห้องน้ำทิ้ง ๑ ห้อง จากเดิมที่มีอยู่จำนวน ๒ ห้อง ส่วนที่ทุบทิ้งได้แปรสภาพให้กลายเป็นที่ขายธูปเทียนซึ่งมีบริเวณมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนในส่วนอื่นยังคงไว้ซึ่งสภาพเดิม ในการรักษาดูแลได้มีการจัดตู้บริจาคสำหรับค่าน้ำ ค่าไฟ ไว้ในบริเวณศาลหลักเมืองโดยมีพนักงานคอยดูแล รักษาความสะอาดและให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่ไปสักการะศาลหลักเมือง
Previous     1   2   3   4   5       Next

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม