สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัล “คนคุณภาพ” รับเกียรติบัตรในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา“คนคุณภาพ”
ม.ราชภัฏโคราช รับเกียรติบัตรในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566
--------------------------------- เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์และเผยแพร่งานวิชาการดีเด่นต่อเด็กและเยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย เทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และเผยแพร่วิชาการดีเด่นต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในการขึ้นมอบเกียรติบัตร ในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ดังนี้
.
ผู้ทำคุณประโยชน์และเผยแพร่วิชาการดีเด่นต่อเด็กและเยาวชน
1.ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2.ผศ.ดร. ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
3.ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.ผศ.ศศิธร หวังค้ำกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์
5.ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
6.ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7.อาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
8.อาจารย์อาวุธ คันศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์
9.อาจารย์นิรวิทธ์ เพียราษฎร์ องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
10.นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
.

รายนามเยาวชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
สาขาการศึกษาและวิชาการ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
1.ด.ญ.อันดามัน จิระเจริญสุวรรณ
2.ด.ญ.ตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณ
3.ด.ญ.อชิราญาณ์ สุวรรณทา
4.ด.ญ.สุพิชญา เพชรกิ่ง
5.น.ส.ชนิภรณ์ อังสนานิวัฒน์

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1.น.ส.ปราณปริยา จันทร์วิเศษ
2.น.ส.มะลิวัลย์ มามาก
3.น.ส.อาริสา แปรโคกสูง
4.น.ส.จิฬาภรณ์ วันสา
5.นายชัชชัย กิ่งแก้วกลาง
6.น.ส.ชลธิชา พินจันทึก
7.น.ส.เลิศกัญญา ประทานัง
8.น.ส.พิชชานันท์ โพธิ์นคร
9.น.ส.จิราภรณ์ รังพงษ์
.

สาขากีฬาและนันทนาการ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
1.ด.ญ.เปมิกา บุษยะมา
2.ด.ญ.จรรยวรรธน์ พรอมตตระกูล
3.นายวุฒิพรชัย โรจนาปิยาวงศ์
.

สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
1.ด.ญ.สิมิลัน จิระเจริญสุวรรณ
2.ด.ญ.มารินา แบร์ช
3.ด.ญ.รมย์ธีรา เที่ยงขันธ์
4.ด.ญ.ภัทราวดี ขอพลอยกลาง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.น.ส.หทัยรัตน์ นาคา
2.นายศิรศักดิ์ นามนนท์
3.น.ส.อรวรา เหล็กกล้า
.

สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
1.น.ส.วิริเยนทร์ ชนะพันธ์
2.น.ส.กุลนิษฐ์ เลี้ยงวงษ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.น.ส.ศศิกานต์ คุ้มกระโทก
2.น.ส.ปวีณา กุลวิเศษ
3.น.ส.ปอแก้ว ยกจัตุรัส
4.น.ส.กัลลยากร เกียรติโชคสกุล
5.น.ส.อภิรดี ประโรกิจจักร์
6.นายพีรพัฒน์ ภู่เก็ต
7.น.ส.อารีรัตน์ อุบลรัตน์
8.น.ส.วันวิสา นิลใหม่
9.น.ส.ภัทราวดี เปานิล
10.น.ส.สุรัสสา ล้อมกัน
11.นายเจิ้งหยาง หู
12.น.ส.จาง จื่อซี
13.น.ส.ปฏิญญา สมานทอง
14.น.ส.มิษฎา วงษ์ศาศวัต
15.น.ส.ปิยะกนก แลบัว
16.นายณัฐพันธุ์ อุดมสิทธพัฒนา
17.นายศาสตร์ศิลป์ กรีดำรงศักดิ์
18.นายชัชชญา เห็มภาค
19.น.ส.จุฑาทิพย์ แอบกระโทก
20.น.ส.ณัฐพล นามวงศ์ษา
21.น.ส.วาคิม คัชนะแสง
22.นายธนภูมิ ทรายงาม
23.น.ส.พรนภา แสนตื้อ
24.น.ส.ณัฏฐา รักษาสุวรรณ
. สาขาศิลปวัฒนธรรม
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม
1.ด.ญ.พลอยใส นิธิปิติชัย
2.ด.ญ.นรีนันท์ ปรางค์วัฒนากุล
3.ด.ญ.พรไพลิน เง้าฉาย
4.ด.ช.เตชัชธรณ์ สวัสดิ์จะบก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.นายอภิสิทธิ์คำ แพงราช
2.น.ส.ขวัญจิรา เทวอนรัมย์
3.น.ส.ปณิตา ฤทธิ์กลาง
4.นายเทวราช ทองสายออ
5.นายรัฐภูมิ จันทร์คง
6.น.ส.ปริชาต คลังใหญ่
7.น.ส.ชัชชา อะช่วยรัมย์
8.น.ส.อรุโณทัย ทราบรัมย์
9.นายสมพล ชำนิพงษ์
10.นายศุภชัย แสงสิงห์
11.น.ส.เชิงพิชญ์ มีศิลป์
.

สาขาศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.น.ส.ลลิตา ช่วยงาน
2.นายอภิรักษ์ คำด้วง
-------------------------