วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในงาน “โคราช ๕๕๕ ปี คนดีศรีวัฒนธรรม Soft Power @Korat” เนื่องในโอกาสสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ ๕๕๕ ปี โดยนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้อง MCC Hall ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา


ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา และได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้ ผศ.เรขา อินทรกำแหง รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดย ดร.ชุมพล ชะนะมา นายชุตินัน ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งสำนักศิลปและวัฒนธรรมได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน นี้ด้วย