ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น เพื่อให้มีการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเห็นควรสนับสนุน ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๓ โครงการ จึงขอประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้