เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อท้าวสุรนารี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นอนุสาวรีย์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เนื่องในวันสถาปนาคุณหญิงโม ขึ้นเป็นท้าวสุรนารี ครบรอบ ๑๙๖ ปี โดยในการนี้ทางสำนักฯ ได้เป็นตัวแทนในการประสานการจัดทำผ้าสไบเพื่อถวายให้แก่รูปหล่อของคุณย่าโม และได้จัดชุดการแสดงจากนักศึกษาจากหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รำถวายบริเวณหน้าแท่นรูปหล่อย่าโมประกอบพิธี ณ ลานพิธีวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพโดย
นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์