ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบให้ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบ

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่ม 18 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 อาคารA สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม6 กรุงเทพมหานคร

 วันนี้ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา

"พี่น้องสองราชภัฏร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชาวราชภัฏนครราชสีมา ทุกท่าน ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี (น้ำท่วมทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด)

ตั้งเต้นท์จุดรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดยทางสำนักฯ จะเดินทางนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปมอบให้แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อลงพื้นที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

🙏 ยามที่ราชภัฏโคราชเราน้ำท่วมเมื่อปี ๕๓ พี่น้องทางราชภัฏอุบลราชธานี มีน้ำใจมาช่วยเหลือเรา
#SaveUBON