โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

 

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิงค์ด้านล่างฐานข้อมูลแผนที่แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา (.exe)

ฐานข้อมูลแผนที่แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา สำรอง2 (.exe)สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้า

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

คณะผู้ดำเนินโครงการ

ผศ.เรขา อินทรกำแหง      ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  

นางสาวสมฤทัย   ปิยะรัตน์    นักวิชาการศึกษา

นายพรมงคล       นาคดี       นักวิชาการคอมพิวเตอร์