โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา

 

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้า

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

คณะผู้ดำเนินโครงการ

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์     ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสมฤทัย   ปิยะรัตน์    นักวิชาการศึกษา

นายพรมงคล       นาคดี       นักวิชาการคอมพิวเตอร์