มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งต่อความสุขและความประทับใจ
สู่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 
ณ "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา"
.
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งมอบตราสัญลักษณ์แก่นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อมอบแก่ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 พุทธศักราช 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา