ประกาศผลการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ เวทีรับรางวัล เวลา ๑๘.๐๐ น เพื่อเตรียมขึ้นรับรางวัล หรือติดต่อ ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔ ครับ

เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญส่งบทความ 
“วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน”
ประจำปี 2563

ขอเชิญขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจและบุคคลทั่วไป

ส่งบทความวารสารวิชาการ "ด้านศิลปวัฒนธรรม” ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา

📌สามารถส่งบทความได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม)
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

www.isanjournal.com
📟e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1013
☎หมายเลขโทรสาร 044-253097
#วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#ศิลปะ #วัฒนธรรมอีสาน
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น เพื่อให้มีการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเห็นควรสนับสนุน ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๓ โครงการ จึงขอประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้