ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้ มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒” ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยเปิดให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้มีการประกาศผลการตัดสินแล้วดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
---------------------------------

มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนงค์ แก้วบริสุทธิ์ รับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวุฒิชัย ป้ำกระโทก รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นายรัตนพล มักการุณ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวลลิตา ตะอินทร์ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


***** ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน *****

ประกาศผลการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ เวทีรับรางวัล เวลา ๑๘.๐๐ น เพื่อเตรียมขึ้นรับรางวัล หรือติดต่อ ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔ ครับ

เครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเชิญส่งบทความ 
“วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน”
ประจำปี 2563

ขอเชิญขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจและบุคคลทั่วไป

ส่งบทความวารสารวิชาการ "ด้านศิลปวัฒนธรรม” ประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา

📌สามารถส่งบทความได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(ฝ่ายวิชาการและวิจัยศิลปวัฒนธรรม)
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

www.isanjournal.com
📟e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱หมายเลขโทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 1010 หรือ 1013
☎หมายเลขโทรสาร 044-253097
#วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#ศิลปะ #วัฒนธรรมอีสาน
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีนโยบายสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั้น เพื่อให้มีการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงเห็นควรสนับสนุน ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๓ โครงการ จึงขอประกาศทุนอุดหนุนวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน อนุมัติครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม จํานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้