ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Korat Arts & Culture Library)  

ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

     
 
     

ระบบฐานข้อมูลเอกสาร และงานวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

  หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
     
   
     
เอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา บริการให้สืบค้นในรูปแบบไฟล์ PDF แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปการแสดง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกสารแนะนำการท่องเที่ยว และเอกสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา    

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com