สถิติการให้บริการในพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เริ่มดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่แรกเริ่มให้บริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ประกอบไปด้วย ข้อมูลปริมาณของผู้มาเยี่ยมชมจำแนกเป็นรายเดือน ข้อมูลร้อยละประเภทของผู้มาเยี่ยมชม ข้อมูลแสดงร้อยละของที่มาการรู้จัก ข้อมูลลักษณะการเข้าชมเป็นกลุ่มหรือมาเดี่ยว และข้อมูลนักท่องเที่ยวเปรียบเทียบชาวไทยกับต่างประเทศ

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดย กลุ่มงานหอวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ระบบพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาเสมือนจริง (Virtual Museum)
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง สามารถค้นคว้าก่อนหรือหลังการเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาโดย คุณพรมงคล นาคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
     
 
     
ระบบคลังภาพเก่าจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจในประวัติศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา สะดวกต่อการค้นหาภาพในด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัย หรือตามความสนใจด้านอื่นๆ   เอกสารองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา บริการให้สืบค้นในรูปแบบไฟล์ PDF แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ ประวัติศาสตร์ ศิลปการแสดง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกสารแนะนำการท่องเที่ยว และเอกสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
     
 
     
www.koratmuseum.com   ปริมาณการเข้าใช้งาน www.koratmuseum.com รายงานจาก http://www.histats.com/
     
 
     
การประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage   พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาใน Museum Thailand โดย มิวเซียมสยาม
     
   

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com