ข้อมูลบุคลากร   จำนวนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
     
     
 
     

ระบบปฏิทินกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้ Google Calendar เพื่อจัดการลำดับการให้บริการไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ

  การจัดการความรู้ (KM)
     
 
     
www.koratculture.com   การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Fanpage
     
 
     
รายงานประจำปี 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   รายงานประจำปี 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
     
ส่วนเพิ่มเิติมระหว่างดำเนินการ ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหาร
คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลบุคลากร โครงสร้างการบริหารงาน การลงนามความร่วมมือ MOU
   

 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com