📣📣🙏ปฏิทินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ 🙏📣📣
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๑"


✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ (ข้าวสารอาหารแห้ง) ปีที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
🙏🙏🙏🙏🙏


เจ้าภาพปฏิทินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
🔸๔ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
🔸๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
🔸๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ คณะวิทยาการจัดการ
🔸๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔸๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะสาธารณะสุขศาสตร์
🔸๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔸๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะครุศาสตร์
🔸๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🔸๘ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การนักศึกษา
🔸๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะพยาบาลศาสตร์
✨✨✨❤️🧡💛💚💙💜✨✨✨