นิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรม
Art and Cultural Exhibition
 
นอกจากการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ จำนวน 12 ประเทศแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์หลากหลายสาขาวิชา เช่น ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รวมถึงสาขาด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ถนนศิลปะ : The Arts Street”
Not only having the arts and culture exhibitions of 12 different countries, but works and showcases of students and lecturers from diverse disciplines are also presented, including the showcases of the Arts, Sciences, Agriculture and Tourism programs. Thus, they may lead to the theme of this event in creating “the Arts Street”.
 

No.

 

 

1

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

Exhibition in honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindron by Nakhon Ratchasima Provincial Culture Office

2

โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม

Architecture Program, NRRU

3

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

Visual Art Program, NRRU

4

โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

Art Education Program, NRRU

5

โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์      

Visual Communication Design Program, NRRU

6

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

Information and Library Science Program, NRRU

7

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

Science Center, NRRU

8

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

Tourism and Hospitality Program, NRRU

9

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์      

Ceramics Technology Program, NRRU

10

โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน

Community Development Program, NRRU

11

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Faculty of Public Health, NRRU

12

ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่

Training centers and agricultural research, NRRU

13

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Rajabhat University Business Incubator : NRRU UBI

14 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Science Industrial Design
15 ร้านกาแฟโสเหล่ So-Ha lea Coffeeshop
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 044 - 009 009 ต่อ 1013
Art & Culture Center of Nakhon Ratchasima Rajabhat University.