เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2559 ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Korat International Arts and Culture Festival 2016 The Celebration of Her Royal Highness, Princess Maha Chakri Sirindhorn
23 – 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand


Office of Culture ,Ministry Of Culture ,Thailand. Office of Culture ,Ministry Of Culture ,Thailand.

จัดโดย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สนับสนุนโดย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
และเทศบาลนครนครราชสีมา

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

   


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 044 - 009 009 ต่อ 1013
Art & Culture Center of Nakhon Ratchasima Rajabhat University.