ขอเชิญวิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565

ขอเชิญประชาคมราชภัฎนครราชสีมา วิพากษ์แฟนยุทธศาตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2562-2565
ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม... วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!