ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2562

                ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังมีนโยบายในด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถนำไปสู่การบริการวิชาการทางสังคมและสร้างความยั่งยืนให้ท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

 

                ดังนั้นเพื่อให้การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพนักงานในอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้กำหนดขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ
--- สามารถยื่นเสนอขอทุนได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009- ต่อ 1011
   

www.koratculture.com, Powered by Joomla!