การประกวดหมอเพลงโคราช จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        วันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5

ณ เวทีด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นเป็นการประกวดหมอเพลงโคราช จำนวน 5 รุ่น ซึ่งผลปรากฏว่า

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ เด็กชายนวภัทธ์ ภูวดล และเด็กหญิงศุภากร ศิลป์ประกอบ

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ เด็กหญิงพัฒนาวดี จงโปร่งกลาง

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นายอรรถชัย โชติกลาง และ นางสาวปยุดา จงเจือกลาง

-รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ นายสุรเกียรติ เกิดกลาง และนางสาวหรรษา สังข์สุข

ผู้ชนะการประกวดทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล

-และผู้ชนะเลิศการประกวด รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายทรงพล เป๋ากระโทก และนางทัศพร ลัดปะคำ

ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

           การประกวดหมอเพลงโคราช จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 สืบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการตามพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โดยได้ตระหนักถึงศิลปะเพลงโคราช ว่าเป็นศิลปะการแสดงของชาวไทโคราชที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชมาแต่โบราณ และในปัจจุบันนิยมแสดงในการบวงสรวงต่อท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ด้วยเหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดหมอเพลงโคราชขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีความสนพระทัยในด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถ้วยรางวัลพระราชทานถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมอเพลงโคราช ที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นใหม่ ให้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราชที่ถือเป็นรากเหง้าของคนโคราช ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชู การแสดงเพลงโคราช เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน และร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/logannyt/media_set?set=a.2335654973146033&type=3


https://www.facebook.com/pg/prnrru/photos/?tab=album&album_id=2148404528569490&__tn__=-UC-R

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!