มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมต้อนรับองคมนตรี เนื่องในโอกาส ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!