หมอเพลงโคราช

 

 

 

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดการแสดงและขับร้อง

" เพลงโคราช " ประจำปี ๒๕๕๘

เนื่องในวันอนุรักษ์ มรดกไทยและงานฉลองชัยท้าวสุรนารี

รอบคัดเลือก วันที่   ๒๘  มีนาคม ๑๕๕๘ 
 รอบตัดสินวันที่ วันที่   ๑  เมษายน ๑๕๕๘ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านอนุรักษ์ ส่งเสริม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  ซึ่งภูมิปัญญาประการหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดนครราชราสีมาด้านการแสดงพื้นบ้านคือ “เพลงโคราช” เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทโคราชที่แสดงถึงความเป็นเอกลักของชนชาติมาแต่โบราณ   ในอดีตนั้นเพลงโคราชเป็นการแสดงเกี้ยวกันระหว่างชายหญิงในการงานประเพณีพื้นบ้านและประเพณีทางศาสนา  เช่น  งานแต่งงาน  งานบวช  งานขึ้นบ้านใหม่ งานทอดกฐิน  งาทอดผ้าป่า  เป็นต้น ต่อมาความนิยมในการใช้เพลงโคราชเป็นมหรสพในการแสดงในงานดังกล่าวลดลง  ยังคงเป็นที่นิยมเฉพาะงานแก้บนบวงสรวงท้างสุรนารี หรือย่าโม  และการแสดงเพลงโคราชได้พัฒนาเป็นการแสดงโชว์ในเทศกาลร่วมสมัย เช่น งานแข่งขันกีฬา  งานแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งงานร่วมสมัยเหล่านี้มีมากขึ้นตามบริบทสังคมสมัยใหม่ 
  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ร่วมกับภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น   คือ สมาคมเพลงโคราช   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   จึงได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาหมอเพลงรุ่นใหม่ ตั้งแต่การจัดอบรม  ให้การศึกษาทางวิชาการ เพลงโคราช  และจะจัดการแข่งขันทักษะการแสดงเพลงโคราชจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๓  เมษายน ๒๕๕๘ นี้  ในงานฉลองงานฉลองชัยท้าวสุรนารี  ประจำปี ๒๕๕๘ และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดการแสดงและขับร้อง

" เพลงโคราช " ประจำปี ๒๕๕๘

 

 

 

เชิญเวียนเทียน

ขอเชิญเวียนเทียน

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศเพื่องานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

www.koratculture.com, Powered by Joomla!