วิดีทัศน์

มาตรฐานท่ารำเพลงโคราช

วิดิทัศน์ สาธิตท่ารำพื้นฐานประกอบการสาธิตเพลงโคราช

 

วิดิทัศน์ สาธิตท่ารำพื้นฐานประกอบการสาธิตเพลงโคราช จัดทำโดย อาจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ­บมีส่วนร่วมเพื่อศึกษามาตรฐานท่ารำพื้นฐาน­เพลงโคราชสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ารำปร­ะกอบศิลปการแสดงเพลงโคราช

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!