ฟังธรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

ฟังธรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม ฟังธรรม เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
          ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเป็นส่วนหนี่งของภารกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในด้านของการทำนุบำรุงศาสนา และเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีและตระหนักเห็นคุณค่าต่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรมต่อไป

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!