Main Menu

Login Form

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ ๕)วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตักบาตรวันพุธ (ครั้งที่ ๕) วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินพิธีการโดยนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาพุทธศาสนศึกษา สำหรับวันนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในทุกสาขาวิชา เข้าร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้ในทุก ๆ วันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินโครงการโดย : ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพระพุทธศาสนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค