การอบรมการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเอกสารโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น กรณีศึกษา สมุดไทยขาว ไทยดำ และใบลาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!