Main Menu

Login Form

การประชุม งาน "สายใยที่ผูกพัน สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ 59"

 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง งานเกษียนอายุราชการ 

วันแห่งเกียรติยศ "สายใยที่ผูกพัน สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ"
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

.. 
โดยงานเกษียนอายุราชการในปีนี้กำหนดึ่จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ถวายความรู้ในเรื่อง "เรือนโคราช"

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายความรู้ในเรื่อง "เรือนโคราช" แก่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อใช้ความรู้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" ซึ่งจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม" ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมเป็นฐานการเรียนรู้ "เพลินใจไปกับแหล่งอารยธรรม" ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการปรุใหญ่วัยเก๋า รุ่นที่ 2 จัดโดยเทศบาลตำบลปรุใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 
.
- การรับฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา โดย อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
- การรับประทานอาหารท้องถิ่น ณ ครัวราชภัฏ 
- และกิจกรรมเพลงโคราช โดย ทีมวิทยากรจากสมาคมเพลงโคราช

อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม ถวายความรู้ในเรื่อง "ผ้าโคราช"

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม ถวายความรู้ในเรื่อง "ผ้าโคราช" แก่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อใช้ความรู้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" ซึ่งจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีส่งมอบเรือนโคราช จากช่างผู้ปรุงเรือน

พิธีส่งมอบเรือนโคราช จากช่างผู้ปรุงเรือน สู่... ศิษย์เก่า โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ บริเวณเรือนโคราช (ใกล้ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค