ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการบริหาร

1) ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ในวาระที่ ๒).
2) อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดร.ณัฏฐินี ทองดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม
4) อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
5) ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

(ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

            ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มพิธีทอดกฐินในเวลา ๑๒.๓๐ น.               ณ วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

            โดยสามารถร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ต้นกฐิน ของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดไว้บริเวณศูนย์อาหาร สำนักงานคณบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๖๐๗ และ ๑๐๑๐

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์
เนื่องในโอกาสเข้ารับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวาระที่ ๒
.
(ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐)

วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

วันแห่งเกียรติยศ 2560 
“สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน” ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีนี้
มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ และ ดร. กัณชลิดา จงอุตส่าห์ โดยกำหนดการ มีดังนี้
เวลา 18.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
เวลา 18.30 น. ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกันที่มุมรับแขกและรับมอบของที่ระลึก
เวลา 18.50 น. การแสดงต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ

อ่านเพิ่มเติม: วันแห่งเกียรติยศ 2560 “สานสายใย ร้อยใจผูกพัน”

ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯกลุ่ม ๘ นครชัยบุรินทร์ 2560 นครราชสีมา สุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประขุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานเสนอของบประมาณประจำปี 2561 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอนุรักษ์ฯ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และชมเรือนไทยโคราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครราชสีมา เป็นต้นแบบและแนวคิดในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!