ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกๆ วันพุธ
ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดี นางชูศรี คะเรียงรัมย์ ได้รับรางวัล “นาคราช” สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ขอแสดงความยินดี กับ
นางชูศรี คะเรียงรัมย์
ในวาระอันน่ายินดียิ่งที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณามอบรางวัล “นาคราช” สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2560
.
ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
.
.
โครงการนี้เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้และจัดระเบียบพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการเชิญชวนให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย จะใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา สืบเนื่องจากครั้งหนึ่ง พื้นที่แห่งนี้ เคยจัดเป็นสถานที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2507 ประเภทต้นไม้ที่ใช้ปลูก จึงเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพุทธประวัติ คือต้นพิกุล ต้นไทรย้อย ต้นสาละอินเดีย
โซนที่ 2 บริเวณเรือนโคราช ถือเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการสะท้อนความเป็นตัวตนของคนโคราชแต่โบราณ ซึ่งประเภทต้นไม้ที่ใช้ปลูก จึงเป็นต้นไม้ท้องถิ่น หรือต้นไม้ประจำจังหวัด คือ ต้นส้มขี้ม้า ต้นบุญนาก ต้นอุโลก ต้นสาธร ต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาค
โซนที่ 3 บริเวณรอบสระน้ำ จะปลูกต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เมื่อถึงฤดูกาลจะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงาม
และโซนที่ 4 บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย อาทิ บริเวณศาลพระภูมิ หน้ามหาวิทยาลัยฯ โดยปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและสร้างความสวยงาม คือต้นตะโก ต้นกุ่ม ต้นพิกุล และต้นจิก
.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

NRRU Green University KICK OFF

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 10.00 น.

งานแถลงข่าวกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY “ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” รวมพลังนับหนึ่งสร้างพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีอุทยานหินแร่ อาคาร 36 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ถ้อยแถลง
โดยกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 36 ชั้น 1 ถือเป็นกิจกรรมนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อ กิจกรรม Kick off

www.koratculture.com, Powered by Joomla!