ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

 ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

ขอเชิญร่วม กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ"  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

ค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร รุ่นที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อก่อให้เกิดความรัก และสามัคคี บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ คน

 

สายแนนลำตะคอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2559

วงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง"  โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ!!!!!
การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ซึ่งจะมีการดำเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

www.koratculture.com, Powered by Joomla!